LT | EN

files/Main/top/

VIREMIDA GROUP APIE GRUPĘ VERSLO ETIKOS KODEKSAS

VERSLO ETIKOS KODEKSAS

      Individualūs kiekvieno darbuotojo veiksmai atliekant savo pareigas lemia visos kompanijos rezultatus ir jos reputaciją visuomenėje. Šio verslo etikos kodekso tikslas yra nustatyti bendrus principus, kuriais turi vadovautis darbuotojai tam, kad jų veiksmai būtų išvien su kompanijos vizija, misija ir vertybėmis.

 

    Atsižvelgiant į tai, kad kompanija nuolat vystosi šis dokumentas bus pildomas, remiantis naujai įgyta patirtimi ir kultūros vystymusi.

 

      Esame dėkingi už bendradarbiavimą.

 

       Remigijus Butkus

Valdybos pirmininkas

  

  BENDRIEJI PRINCIPAI  
Mūsų darbuotojai privalo sąžiningai ir nuosekliai laikytis normų išvardintų apačioje, kurie užtikrina veiklos tęstinumą ir patikimą reputaciją rinkoje.
 
 
Įstatymų ir kitų teisės aktų laikymasis – mes laikomės valsybių, kuriose dirbame, teisės aktų reikalavimų, taip pat ir mūsų pačių sukurtų vidaus tvarkos taisyklių. Visi pažeidimai turi būti nedelsiant pranešti tiesioginiams vadovams, kurie imsis visų reikalingų priemonių išspręsti susidariusią situaciją.
 
Sutartys ir įsipareigojimai – laikomės duotų įsipareigojimų, nesvarbu ar jie yra įforminti sutartimi ar pasakyti žodžiu. Norint išvengti informacijos iškraipymų ir informacijos praradimo dėl žmogiškojo faktoriaus, siekiame visus svarbius žodinius susitarimus užfiksuoti raštu. Prieš įsipareigojant, privalu gerai pasverti galimybes įvykdyti įsipareigojimą, jeigu nesame tikri jog galėsime ištesėti duotą žodį, tuomet privalome įspėti apie rizikas, kurios gali kilti.
 
Teisinga finansinė atskaitomybė – mes privalome teikti ir ruošti finansinę informaciją apie įmonės veiklą, taip, kaip to reikalauja galiojantys teisės aktai ir verslo apskaitos standartai. Pateikiant informaciją apie planuojamus veiklos rezultatus, negalima jos sąmoningai iškraipyti, nuslepiant reikšmingą informaciją ar aplinkybes, kurios gali įtakoti rezultatą.
 
Antikorupcinės normos – mes negalime imti ar duoti kyšių, arba užsiimti kitomis korupcijos formomis.Mes negalime teikti arba imti dovanų, kurios gali būti interpretuojamos kaip kyšio forma.
 
Konfidencialumas – informacija apie klientus, kuri buvo sužinota per darbo santykius ir kuri gali būti nevieša, privalo būti saugoma paslaptyje ir neatskleidžiama tretiesiems šalims, nepriklausomai nuo to ar tai yra nurodyta sutartyje. Jeigu kyla abejonių dėl informacijos konfidencialumo, pirmiausia reikia atsiklausti suinteresuotos šalies ir gauti jos leidimą. 
 
 
  DARBUOTOJAI  
Žemiau nurodytos normos yra skirtos užtikrinti malonią darbo atmosferą, kuri yra atvira idėjoms ir skatina produktyvumą:
 
 
Lygybė – užtikriname vienodas galimybes darbuotojams, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, lyties, politinių ar religinių pažiūrų ar kitų išskirtinių savybių. Darbuotojus vertiname pagal jų darbo rezultatus ir atsidavimą kompanijai.
 
Saugi darbo aplinka – užtikriname saugią ir sveiką darbo aplinką. Kilus abejonių dėl saugumo privaloma sustabdyti visus veiksmus ir išsiaiškinti ar veikla nekelia pavojaus sveikatai ar aplinkiniams. Matant aplinkybes, kurios gali sukelti grėsmę, darbuotojai privalo informuoti savo tiesioginius vadovus, kaip tai numato ISO 14001 ir OHSAS standartai.
 
Pagarba – puoselėjame darbo aplinką, kuri paremta pagarba ir minčių laisve. Vertiname idėjas, iniciatyvą, todėl išklausome nuomonių ir diskutuodami remiamės argumentais, o ne išankstiniu nusistatymu ar emocijomis.
 
Tobulėjimas – kiekvienas kompanijos darbuotojas privalo nuosekliai kelti savo kvalifikaciją, sekti naujausią profesinę informaciją ir pasitelkti kitus įrankius, kurie užtikrintų nuolatinį tobulėjimą. Kompanija įsipareigoja sudaryti sąlygas kvalifikacijos kėlimui ir tobulėjimui.
 
Prasmė – turime atlikti darbus, kurie yra prasmingi ir kuria vertę mūsų Klientams ir kompanijai. Neturime versti darbuotojų dirbti darbo, kuris nekuria vertės ir nėra prasmingas, darbuotojas turi teisę žinoti kodėl reikia atlikti darbą ir kokia prasmę ar naudą jis atneš kompanijai.
 
Nekonkuravimas – mūsų darbuotojai privalo nedelsiant pranešti apie kylančius su darbu susijusius santykius su subjektais nepriklausančiais Viremida Group. Darbuotojams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai dirbti kompanijoje, kuri veikia toje pačioje srityje kaip ir Viremida Group, išskyrus atvejus, kai yra gautas raštiškas kompanijos sutikimas.
 
Interesų konfliktai – mūsų darbuotojai privalo nedelsiant informuoti kompanijos vadovybę apie atsiradusį arba galimai atsirasiantį interesų konfliktą. Darbe priimant kiekvieną sprendimą privaloma griežtai vadovautis bendrovės interesais.
 
Iniciatyvumas – mes vertiname ir skatiname iniciatyvą, įsipareigojame ją pastebėti ir tinkamai įvertinti. Siekiame sudaryti sąlygas realizuoti savo idėjas kompanijos veikloje.
 
 
  SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ  
Veikiame suvokdami, kad mūsų veiksmai turi įtakos mus supančiai aplinkai, todėl siekiame elgtis taip jog sulauktumėme teigiamo grįžtamojo ryšio. Tai pasiekti padeda žemiau išvardinto normos:
 
 
Parama – Viremida Group įsipareigoja remti iniciatyvas, kurios gerina mus supančią aplinką. Dalį kompanijos resursų skiriame projektams, kurie nukreipti į visuomenės, kurioje veikiame progresą ir vystymąsi. Iš darbuotojų laukiame pasiūlymų ir idėjų, kaip galėtume prisidėti prie mus supančios aplinkos gerinimo, bei dalies laisvalaikio skyrimo kartu su kompanija įgyvendinant socialinius projektus.
 
Aplinkos apsauga – esame įdiegę aplinkos apsaugos valdymo sistemą ISO 14001 ir kiekvienas darbuotojas privalo būti susipažinęs su sistemos reikalavimais, jos laikymosi tvarka ir juos vykdyti. 
 
Tikslinių grupių integracija – esame įsipareigoję sudaryti sąlygas pažeidžiamiausių visuomenės grupių integracijai į darbo rinką ir visuomenę, todėl privalome geranoriškai padėti kolegoms, priklausantiems tikslinei grupei, integruotis į įmonę ir suteikti pagalbą jiems vykdant savo darbinę veiklą, jei jos reikėtų.
 
 
         Patvirtinta 2010 m. kovo 4 d. Valdybos sprendimu Nr. VG-V/10-03-04-A                      Parsisiųsti PDF

                                                                                          

VIREMIDA GROUP © 1998-2015 | Visos teisės saugomos.      Mokyklos g. 18A, LT-91256 Klaipėda. Tel.: (+370 46) 340 603, faks.: (+370 46) 380 204.